تعداد مقالات: 279
226. پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 139-158

زهرا نیک منش؛ بهمن کرد تمینی؛ مهدی سرگزی


228. رابطه ی ساختار کلاس و سازگاری دانشجویان با دانشگاه: نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 123-152

سهیلا نوشادی؛ راضیه شیخ الاسلامی


229. بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 145-166

فریده سادات حسینی؛ سید بهمن دشتی نژاد


230. تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 161-180

سوسن علیزاده فرد؛ رضا مهپویا


232. رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش آموزان

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 177-208

فریبا فقیهی؛ افسانه مرزیه؛ حسین جناآبادی


236. رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور

دوره 16، شماره 33، بهار 1398، صفحه 137-156

عصمت مهریان؛ حسین جناآبادی؛ عبدالوهاب پورقاز


238. بررسی رابطة ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 109-118

علی یزدخواستی؛ فهیمه رضایی کیا


241. بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 143-163

حمیدرضا آقامحمدیان


244. رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 11، شماره 19، بهار 1393، صفحه 159-180

اکبر رضایی؛ جواد مصر آبادی؛ علی محمد زاده


245. مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان

دوره 12، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 157-176

فریبا یزدخواستی؛ سیدحبیب اله احمدی فروشانی؛ حمیدرضا عریضی


246. مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 175-196

محمد نریمانی؛ حانیه غلام زاده؛ حمید رضا دهقان


247. کاربرد سیستم های فازی در اندازه گیری های آموزشی - تربیتی

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 145-170

مهرداد مظاهری؛ حمید رضا قنبری


248. تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان براساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 159-172

ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم عبدالهی؛ حسین محققی؛ خسرو رشید


250. تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 153-176

ابوالقاسم یعقوبی؛ شیما صدیقی؛ نفیسه یاری مقدم؛ پروین راسخی